15/11/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 26 (συνεδρίαση 19.11.2012, ώρα 13:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 26                                                 Ρέθυμνο 15.11.2012

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 19.11.2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ'' Τριμήνου έτους 2012.

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

3. Παραλαβή και έγκριση των μελετών: α) “Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής Δημοτικού Σχολείου Γερανίου”, β) “Διαμόρφωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Κυριάννας (περιοχή Σωτήρος Χριστού)” και γ) “Διαμόρφωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ελεύθερνας (θέση “Κεφάλι”)”.

4. Έγκριση της 2ης τροποποίησης της μελέτης του έργου “Ανάπλαση, διαμόρφωση παροδίων χώρων κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού. Οργάνωση αστικής τουριστικής υποδομής του Δήμου Ρεθύμνης (τμήμα από οδό Ε. Δασκαλάκη έως συμβολή της ΠΕΟ με επαρχιακή οδό προς Αρκάδι)”.

5. Καθορισμός κέντρου οικισμών Κούμων, Αρολιθίου και Αστερίου και λήψη απόφασης για θέση ακινήτων εντός της ζώνης των 800 μ. από τα κέντρα των οικισμών.

6. Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

7. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού για “Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2013” και ορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

8. Παράταση της σύμβασης καυσίμων.

9. Παράταση της σύμβασης με τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. Για την Εναλλακτική Διαχείριση των Δημοτικών Αποβλήτων του Δήμου.

10. Απευθείας ανάθεση της “Προμήθειας Υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης” έτους 2013.

11. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ”.

12. Τρόπος εκτέλεσης έργων.

13. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.

14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.

15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

16. Μίσθωση καταστήματος (Θόλο & αποθήκη) και αναψυκτηρίου στο Ενετικό Φρούριο Φορτέτζα

17. Αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους του έργου “Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δήμου Αμαρίου από Βυζάρι έως Πετροχώρι”.

18. Αλλαγή ονομασίας του 5ου Γενικού Λυκείου σε Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης..

19. Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης.

20. Έγκριση αποφάσεων του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

21. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης.

22. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού.

23. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012.

24. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

25. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

26. Διαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωμένης οφειλής και διακανονισμού αυτής.

27. Εξέταση αιτήματος τμηματικής καταβολής οφειλών.

28. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

29. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων παράτασης χρόνου ταφής.

30. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)