02/02/15, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 5 (συνεδρίαση 04/02/2015, ώρα 15:30)

 

Αριθ. Πρόσκλησης  5                                                                                            Ρέθυμνο 30.01.2015
                                                                                                         
                                                                         Π Ρ Ο Σ
                                                                      Τα μέλη του
                                                     Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης
Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 04.02.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ τριμήνου 2014.
2. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2015.
3. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης “Εφαρμογή γραμμών αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή ζώνη του πρώην Δήμου Αρκαδίου”.
4. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης.
5. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης του έργου “Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κριάρη)”.
6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων. 
7. Ορισμός μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ για “Αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και προσαρμογή τους με τα έργα επιφάνειας στις υπό ανάπλαση περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης”
8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. 
9. Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής παραλαβής των έργων: α) “Τοπικές παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Αρχοντικής” και β) “Αποπεράτωση αποκατάσταση εσωτερικών χώρων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πύργου Μαρουλά”.
10. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την “Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας”. 
11. Αντικατάσταση εκπροσώπου του άρθρου 8 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΡ και του Δήμου Ρεθύμνης, για την : «Λειτουργία του βιολογικού στραγγιδίων του πρώην ΧΥΤΑ Μαρουλά»
12. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
13. Εκμίσθωση καταστήματος (αναψυκτηρίου) εντός του Δημοτικού Κήπου του Δήμου Ρεθύμνης.
14. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Προτύπου Πειραματικού Επαγγελματικού Λυκείου Ρεθύμνου (ΕΠΑ.Λ.) 
15. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης.
16. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.
17. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.
18. Διαγραφή προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής.
19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος  και εισπραχθέντος ποσού από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
20. Έγκριση της υπ' αριθμ. 25/25 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2014.
21. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ρεθύμνης.
22. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο του οικισμού Αγίου Ανδρέα της Τ.Κ. Γωνιάς.
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                         ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αριθ. Πρόσκλησης  5                                                                                            Ρέθυμνο 30.01.2015

 

                                                                         Π Ρ Ο Σ

                                                                      Τα μέλη του

                                                     Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 04.02.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ τριμήνου 2014.

2. Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2015.

3. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης “Εφαρμογή γραμμών αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή ζώνη του πρώην Δήμου Αρκαδίου”.

4. Έκδοση ή μη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης.

5. Χορήγηση παράτασης εργασιών ολοκλήρωσης του έργου “Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης Κ.Χ. οδών Κουρμούλη και Κριάρη (Τμήμα οδού Κριάρη)”.

6. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων. 

7. Ορισμός μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ για “Αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και προσαρμογή τους με τα έργα επιφάνειας στις υπό ανάπλαση περιοχές του Δήμου Ρεθύμνης”

8. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. 

9. Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής παραλαβής των έργων: α) “Τοπικές παρεμβάσεις στην Τοπική Κοινότητα Αρχοντικής” και β) “Αποπεράτωση αποκατάσταση εσωτερικών χώρων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Πύργου Μαρουλά”.

10. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την “Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας”. 

11. Αντικατάσταση εκπροσώπου του άρθρου 8 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΡ και του Δήμου Ρεθύμνης, για την : «Λειτουργία του βιολογικού στραγγιδίων του πρώην ΧΥΤΑ Μαρουλά»

12. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

13. Εκμίσθωση καταστήματος (αναψυκτηρίου) εντός του Δημοτικού Κήπου του Δήμου Ρεθύμνης.

14. Γνωμοδότηση για την ίδρυση Προτύπου Πειραματικού Επαγγελματικού Λυκείου Ρεθύμνου (ΕΠΑ.Λ.) 

15. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Ρεθύμνης.

16. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης.

17. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων και οφειλών.

18. Διαγραφή προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής.

19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος  και εισπραχθέντος ποσού από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

20. Έγκριση της υπ' αριθμ. 25/25 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2014.

21. Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ρεθύμνης.

22. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο του οικισμού Αγίου Ανδρέα της Τ.Κ. Γωνιάς.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

07 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)