05/10/12, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 23 (συνεδρίαση 10.10.2012, ώρα 12:00)

Αριθ. Πρόσκλησης 23                                            Ρέθυμνο 05.10.2012

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα γίνει στις 10.10.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση - απόφαση για τη λειτουργία της Σχολής Αστυνομίας και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Ρεθύμνου.

2. Ανανέωση ή μη της παραχώρηση χρήσεως Δημοτικού ακινήτου για στέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Πηγής.

3. Παραλαβή και έγκριση των μελετών α) “Ανάπλαση Οικιστικού Πυρήνα Τ.Κ. Αρχαίας Ελεύθερνας Δήμου Ρεθύμνης. Η/Μ εγκαταστάσεις” και β) “Ανάπλαση Επαρχιακού Δρόμου εντός Οικισμού Πρασσών (Ηλεκτρομηχανολογικά)”.

4. Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφέρειας Κρήτης για την εκτέλεση του έργου : «Αποπεράτωση εργασιών – Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών (Δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης) στο προσκοπικό Κέντρο Ρεθύμνου στη θέση Παράδεισος Αρμένων».

5. Έγκριση Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας.

6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΡ για την “Λειτουργία του βιολογικού στραγγιδίων του πρώην ΧΥΤΑ Μαρουλά.

7. Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.

8. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.

9. Έγκριση της 170/12 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί τροποποίησης του Κανονισμού Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης.

10. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.

11. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.

12. Χορήγηση παράτασης περαίωσης έργων.

13. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

14. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2012 και τροποποίηση προϋπολογισμού.

15. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

16. Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο “Δρόμοι Περιβολίων 2010”.

17. Παραχώρηση κτιρίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη στέγαση του Εργαστηρίου Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος.

18. Έγκριση της 494/12 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

19. Έγκριση της 19/12 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρεθύμνης.

20. Έγκριση της 184/12 απόφασης του Νομικού Προσώπου του Δήμου περί απαλλαγής από την καταβολή τροφείων.

21. Διαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωμένης οφειλής και διακανονισμού αυτής.

22. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

23. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης συνταξιοδοτηθείσας υπαλλήλου του Δήμου Ρεθύμνης.

24. Χορήγηση άδειας λειτουργίας INTERNET.

25. Τροποποίηση της υπ'' αριθμ. 933/11 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.

26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου “Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Δρόμων Δήμου Αμαρίου από Βυζάρι έως Πετροχώρι”.

27. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Ρεθύμνης (Πόροι Δήμου).

28. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των ζώων που εισάγονται στους δημοτικούς βοσκοτόπους.

29. Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων παράτασης χρόνου ταφής.

30. Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων.

31. Παραχώρηση Δημοτικού Κήπου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

32. Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

03 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)