19/12/13, ΗΔ Δημοτικού Συμβουλίου 35 (συνεδρίαση 23/12/2013, ώρα 15:00)

Αριθ.Πρόσκλησης 35                                              Ρέθυμνο  19.12.2013

 
                                                              
Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης

 

Παρακαλούμε να έρθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που  θα γίνει στις 23.12.2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00  στην αίθουσα του Δημαρχείου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης  της πράξης με τίτλο «Κατασκευή, εκμετάλλευση και λειτουργία υπόγειου σταθμού επιβατηγών αυτοκινήτων στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην πόλη του Ρεθύμνου» στο χρηματοδοτικό μέσο Jessica.
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο “Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ρεθύμνης 2013”.
 3. Ματαίωση διάλυσης σύμβασης έργου.
 4. Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων και προμηθειών.
 5. Έκδοση ή μη Τοπικών Κανονιστικών Αποφάσεων.
 6. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης  του Δήμου Ρεθύμνης με το Νομικό Πρόσωπο “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης”  και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση “ΡΥΘΙΠΑΙΔΕΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΠΕ.”περί: α) εφαρμογής προγράμματος στήριξης, λειτουργίας και ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών φιλοξενίας, απασχόλησης και φροντίδας βρεφών και νηπίων και β) παροχής ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα του Δήμου Ρεθύμνης
 7. Επέκταση περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ στις Δ.Ε. Ν. Φωκά, Λαππαίων, Αρκαδίου και Ρεθύμνης για τη λειτουργία της υπηρεσίας άρδευσης.
 8. Εξέταση αιτήματος για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου.
 9. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.

10.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας έργων.

11.  Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για είσπραξη επιταγής στα πλαίσια του προγράμματος ΤΟΠΣΑ.

12.  Αποδοχές χρηματοδοτήσεων, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού.

13.  Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.

14.  Απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

15.  Επιστροφή χρημάτων έπειτα από κατάσχεση εις χείρας τρίτου.

16.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

17.  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Ρεθύμνου.

18.  Έγκριση μετακίνησης αιρετών.

19.  Ανάκληση της υπ'' αριθμ. 866/13 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης δαπάνης στα πλαίσια του εορτασμού της Αγίας Βαρβάρας.

20.  Συζήτηση επί αιτήματος των καταστηματαρχών της οδού Τσουδερών για τοποθέτηση φωτιστικών.

21.  Έγκριση της υπ'' αριθμ. 189/13 απόφασης του Ν.Π. “Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης” περί καθορισμού ειδικότητας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

22.  Έγκριση αποφάσεων του ΤΟΕΒ Επισκοπής περί έγκρισης απολογισμού 2012, προϋπολογισμό 2013, αρδευτικό κανονισμό, ανάθεση έργου και αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου.

23.  Παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακού τάφου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης
 2. Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
 3. Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
 5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης
 6. ΜΜΕ  

04 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)