Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

 

Αρμοδιότητες :

Η χορήγηση ή ανανέωση και ανάκληση αδειών παραμονής αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών

- Η χορήγηση άδειας ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

- Η χορήγηση θεώρησης εισόδου για οικογενειακή συνένωση των αλλοδαπών

- Η τήρηση μητρώου αλλοδαπών

- Η έρευνα της συνδρομής των προϋποθέσεων πολιτογράφησης

- Η απόρριψη αίτησης πολιτογράφησης

- Η συμπλήρωση και περεταίρω εξέταση του φακέλου επί αιτήματος πολιτογράφησης, προκειμένου αυτός να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών

- Η ορκωμοσία ατόμων των οποίων έχει γίνει δεκτό το αίτημα πολιτογράφησης

- Η διαπίστωση της κτήσης ή μη της ελληνικής Ιθαγένειας

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Ταχ. Διέυθυνση: Απολλωνιάτου 6
ΤΚ 741 00 Ρέθυμνο
Τηλ.: 2831027690
Fax: 2831023085

Δείτε παρακάτω τα τμήματα

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ηρακλείου

Τμήμα Ελέγχου

Τμήμα Γραμματείας

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Λασιθίου

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Ρεθύμνης

Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Χανίων

 

flag

الأجانب والهجرة غير مسؤولة على وجه الخصوص لتنفيذ كلما التشريعات الأجانب الإقامة الحالية. يجب أن تكون في التعاون المستمر مع وزارة ذات الصلة المادية لمعالجة أفضل للمشاكل والشؤون الكفاءة واتبع التعليمات.
المسؤوليات:
إصدار أو تجديد وإلغاء تصاريح الإقامة للأجانب من بلدان ثالثة
- السماح النشاط الاقتصادي المستقل
- تأشيرة دخول لجمع شمل الأسرة الأجانب
- الالتزام التسجيل الأجانب
- التحقيق في الظروف للحصول على الجنسية
- إن رفض طلب للحصول على الجنسية
- إنجاز ومزيد من الدراسة من الملف على طلب للحصول على الجنسية، وذلك بالنسبة له ليتم إرسالها إلى وزارة الداخلية
- افتتاح الأشخاص الذين تمنح طلب للحصول على الجنسية
- إن النتيجة المتمثلة في حيازة أو عدم والمواطنة اليونانية
معلومات الاتصال:

الرمز البريدي. العنوان: Apoloniates 6
الرمز البريدي 74100 ريثيمنو
هاتف: 2831027690
فاكس: 2831023085

انظر أدناه أقسام
قسم تصاريح الإقامة هيراكليون
إدارة الرقابة
وزارة الأمانة
قسم تصاريح الإقامة اسيتي
قسم تصاريح الإقامة ريثيمنو
قسم تصاريح الإقامة خانيا

flag

Иностранцы и иммиграции отвечает в частности, для реализации существующих когда это законодательство о пребывании иностранцев. Должно быть в постоянном сотрудничестве с материальным соответствующего министерства, чтобы лучше решать проблемы и дела компетенции и следуйте инструкциям.
Обязанности:
Выдача или продление и аннулирование вида на жительство иностранных граждан третьих стран
- Разрешение самостоятельную хозяйственную деятельность
- Виза для воссоединения семьи иностранцев
- Соблюдение иностранной регистрации
- Исследование условий натурализации
- Отклонение заявки на натурализацию
- Завершение и дальнейшее изучение досье на заявление о натурализации, для того, чтобы ему быть направлены в Министерство внутренних дел
- Открытие лиц, чьи удовлетворить просьбу о натурализации
- Вывод владения или нет греческого гражданства

Контакты:
Страна. Адрес: Apoloniates 6
Индекс 74100 Ретимно
Тел.: 2831027690
Факс: 2831023085

Смотрите ниже разделах
Департамент Вид на жительство в Ираклионе
Отдел контроля
Департамент Секретариат
Департамент Вид на жительство Лассити
Департамент Вид на жительство в Ретимно
Департамент Вид на жительство Ханья

flag

За чужденците и имиграцията е отговорен по-специално за прилагането на съществуващото законодателство, когато чужденци пребиваване. Трябва да е в постоянно сътрудничество с материали, отнасящи се министерството да отговори по-добре проблемите и работи на компетентност и следвайте инструкциите.

Отговорности:
The издаване или подновяване и отнемане на разрешения за пребиваване на чужди граждани на трети страни
- Разрешаването на самостоятелна стопанска дейност
- Визата за влизане с цел събиране на семейства на чужденци
- Съответствие с чуждестранна регистрация
- Разследването на условията за натурализация
- Отхвърляне на молбата за натурализация
- Завършването и по-нататъшно разглеждане на преписката по молбата за натурализация, за да може той да бъде изпратен в Министерството на вътрешните работи
- Откриването на лица, чието удовлетворяване на молбата за натурализация
- Намирането на разположение или не на гръцки гражданство

Информация за контакти:
Zip. Адрес: Apoloniates 6
Zip Code 74100 Rethymno
Тел.: 2831027690
Fax: 2831023085

Вижте по-долу раздели

Отдел на разрешения за пребиваване Ираклион
отдел контрол
Секретариат отдел
Отдел на разрешения за пребиваване Ласити
Отдел на разрешения за пребиваване Ретимно
Отдел на разрешения за пребиваване Хания


flag

Të huajt dhe Emigracioni është përgjegjës veçanti për zbatimin e sa herë të legjislacionit ekzistues qytetarët e huaj të qëndrimit. Duhet të jetë në bashkëpunim të vazhdueshëm me Ministrinë materiale relevante për të adresuar më mirë problemet dhe çështjet e kompetencës dhe të ndjekin udhëzimet.

përgjegjësitë:
Lëshimi ose ripërtëritja dhe revokimi i lejeve të qëndrimit shtetasve të huaj të vendeve të treta
- Lejimi veprimtari të pavarur ekonomike
- Viza e hyrjes për bashkim familjar e të huajve
- Pajtueshmëria me regjistrin e huaj
- Hetimi i kushteve për natyralizim
- Refuzimi i kërkesës për natyralizim
- Kompletimi dhe ekzaminim i mëtejshëm i file kërkesës për natyralizim, në mënyrë që ai që do të dërgohen Ministrinë e Brendshme
- Inaugurimi i personave të cilëve japë kërkesën për natyralizim
- Gjetja e posedimit apo jo e Shtetësisë greke

Të dhënat e kontaktit:
Zip. Adresa: Apoloniates 6
Zip Kodi 74.100 Rethymno
Tel:. 2831027690
Fax: 2831023085

Shih më poshtë nenet

Departamenti i vendbanimit Lejet Heraklion
Departamenti i Kontrollit
Departamenti Sekretariati
Departamenti i vendbanimit Lejet Lasithi
Departamenti i vendbanimit Lejet Rethymno
Departamenti i vendbanimit Lejet Chania

20 Απριλίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)