25/10/13, Ανακοίνωση για σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου, δύο (2) ατόμων στην Κ.Ε.Δ.Η.Ρ.

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνης – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

08/10/13, Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2013 πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2013 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού  προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο»

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα.

16/09/13, Ν.Π.Δ.Δ.: Αποτελέσματα για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

27/08/13, Προκήρυξη νεων θέσεων εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος «Ξένιος Ζευς: Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ρεθύμνης»

Προκηρύσσονται νέες θέσεις εργασίας επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού στις δομές που θα λειτουργήσουν στα πλαίσια του προγράμματος «Ξένιος Ζευς: Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ρεθύμνης».

17/07/13, Αποτελέσματα της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Δείτα παρακάτω τα αποτελέσματα της προκήρυξης και την απόφαση του Δημάρχου για την πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

18/06/13, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

05/03/13, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

24/01/13, Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (7) ατόμων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» που εδρεύει στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) παρακάτω.

 

24/01/13, Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2) Νηπιαγωγών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) παρακάτω.

05/11/12, Αποτελέσματα Προκήρυξης Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Δέκα Οκτώ (18) Ατόμων της υπ' αριθμ. πρωτ. 3177/25-10-2012 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, της υπ'αριθμ. πρωτ. 3177/25-10-2012 ανακοίνωσης.

25/10/12, Πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» (αρ.Πρωτ. 3177-25/10/2012)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

05/09/12, Αποτελέσματα Προκήρυξης Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Δέκα Οκτώ (28) Ατόμων της υπ' αριθμ. πρωτ. 2291/27-08-2012 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης'

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

27/08/2012, Ανακοίνωση για την πρόσληψη (18) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

24/08/12, Αποτελέσματα Προκήρυξης Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Είκοσι Οκτώ (28) Ατόμων ΣΟΧ 1/2012

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Δείτε παρακάτω τα αναλυτικά αποτελέσματα:

31/07/12, Ανακοίνωση Σύναψης Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Είκοσι Οκτώ (28) Ατόμων

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

19/07/12, Ανακοίνωση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ενός (1) Ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει οτι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (για τις ανάγκες των παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.), κατά προτεραιότητα Ειδικού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και ελλείψει αυτών, λοιπών ειδικοτήτων.

05/07/12, Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Δύο (2) Ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει οτι θα προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με: Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Ιατρών (για τις ανάγκες των παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.), κατά προτεραιότητα Ειδικού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και ελλείψει αυτών, λοιπών ειδικοτήτων.

 

11/04/12, Ανακοίνωση Σύναψης Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Η "Σύμπραξη Φορέων Ρεθύμνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση" ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριακοσίων Εξήντα Έξι (366) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Ρεθύμνης.

04/01/12, Ανακοίνωση για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής από τον Δήμο Ρεθύμνου

Ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας – Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, πρόκειται να προσλάβει Καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

21/12/11, Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος 'Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής'

 

Το ΝΠΔΔ "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία του Δήμου Ρεθύμνου" Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαέξι (16) άτομα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" / ΕΣΠΑ 2007 - 2013 "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

21/12/11, Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για τις ανάγκες των παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων για τις ανάγκες των παραρτημάτων Κ.Α.Π.Η.

01/12/11, Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. 'Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνου'

 

Δείτε παρακάτων την ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνου":

27/10/2011, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Προτίθεται να προβεί στην κάλυψη εικοσι πέντε (25) κενών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους Ο.Τ.Α., Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ρεθύμνης, Ταχ. Δ/νση: Λ.Κουντουριώτη 80, Τ.Κ.74100, η οποία θα κατατίθεται στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου. Πιο αναλυτικά:

06/09/2011, Ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (1) ενός ατόμου στον Δήμο Ρεθύμνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης" και συγκεκριμένα:

06/09/2011, Ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (3) τριών ατόμων στον Δήμο Ρεθύμνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης" και συγκεκριμένα:

 

04/08/11, Προκήρυξη πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου  προκειμένου να εργαστεί ως Σύμβουλος σε θέματα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου.

30/03/11, Πρόσληψη 55 ατόμων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνης.

17/02/11, Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10

 

     Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

13/12/10, Αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 2/2010 με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (9) εννέα ατόμων στον Δήμο Ρεθύμνου

δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2010 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ρεθύμνου, και συγκεκριμένα:

04/10/10, Αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2010 της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για 8 μήνες

δείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2010 της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ για την πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με καλή γνώση Αγγλικών και γνώση Η/Υ., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για 8 μήνες.


28/09/10, Ανακοίνωση για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στην ΚΕ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ανακοινώνεται


η πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, για την ανασκαφή του αρχαιολογικού χώρου των Πέρα Γαληνών Μυλοποτάμου Ρεθύμνης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 97,5 ωρών, με έναρξη 11-10-2010 και όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010:

03/09/10, Ανακοίνωση για Πρόσληψη 2 ατόμων στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ., με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για 8 μήνες.

Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με καλή γνώση Αγγλικών και γνώση Η/Υ. Θα εργασθούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου για 8 μήνες.

 

17/08/10, Ανακοίνωση για Πρόσληψη Ωρομίσθιου Επιστημονικού Προσωπικού και Τεχνιτών

Η ΚΕ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων


ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων στο Ν. Ρεθύμνης, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 330 ωρών και όχι μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010:

07/06/10, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για Πρόσληψη 21 ατόμων (Εργατών - Οδηγών) με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

                                                                         

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'περισσότερα...' για να δείτε τα αποτελέσματα.

19/05/10, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για Πρόσληψη 32 ατόμων για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα

 

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 'περισσότερα...' για να δείτε τα αποτελέσματα.

29/12/09, Αποτελέσματα Ανακοίνωσης 20995/30.11.2009 για Πρόσληψη Προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 20995/30.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων με πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο – ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τρεις (3) οδηγοί (απορριμματοφόρου φορτηγού) - (ΔΕ-29)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έξι (6) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16)

 

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα.

09/12/09, Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. - Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΡΕΘΥΜΝΟ 9/12/2009
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 207

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ρεθύμνου – Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (Φ.Ε.Κ. 929 Β’ 21/5/2008) ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης υπ’ αριθμ. 5942-26/8/2009 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994,2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

09/12/09, Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 20995/30.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πλήρωσης εννέα (9) θέσεων με πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο – ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τρεις (3) οδηγοί (απορριμματοφόρου φορτηγού) - (ΔΕ-29)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έξι (6) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16)

 

Δείτε το κείμενο της περίληψης.

04/08/09, Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/557Μ/2008

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/557Μ/2008 (ΦΕΚ 187/24.04.2009, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) του ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

 

Παρακάτω θα βρείτε αρχεία των αποτελεσμάτων σε μορφή .pdf.

 

22/07/09, Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/114Μ/2009 του Ν.Π.Δ.Δ 'ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ'

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων Προκήρυξης 1/114Μ/2009 του Ν.Π.Δ.Δ "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ" πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

 

Παρακάτω θα βρείτε αρχεία των αποτελεσμάτων σε μορφή .pdf.

 

13/04/09, Αποτελέσματα ανακοίνωσης 3696/2009 για Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης του Δήμου Ρεθύμνης με αρ. 3696/2009 για Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Την ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πέντε (5) οδηγοί (απορριμματοφόρων φορτηγών) - (ΔΕ-29)

  1. Αλφαβητικός Πίνακας
  2. Πίνακας Κατάταξης
  3. Πίνακας Απορριπτέων

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δέκα πέντε (15) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16)

  1. Αλφαβητικός Πίνακας
  2. Πίνακας Κατάταξης
  3. Πίνακας Απορριπτέων

 

30/03/09, Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 3696/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Πλήρωση είκοσι (20) θέσεων με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο - ειδικότητα και αριθμό είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πέντε (5) οδηγοί (απορριμματοφόρων φορτηγών) - (ΔΕ-29)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δέκα πέντε (15) εργάτες καθαριότητας - (ΥΕ-16)

 

ΕΛΗΞΕ-ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΔΩ

20 Αυγούστου 2018
cretandietfestival.gr (1181)
 (1339)
 (1121)
Αναγεννησιακό Φεστιβάλ Ρεθύμνου (761)
 (1335)
 (1337)
 (1326)
city maps (1041)
 (1281)
 (1329)
 (1333)
 (1330)
Rethymno MapGuide (1081)
 (1334)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
History (441)
 (1301)
 (1328)
cca.gr (881)
Escape to Rethymno (681)
Επιτροπή Τουρισμού (361)