Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 16/2022 - 16/05/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 16/2022)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 17 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

2) Έγκριση απολογιστικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2021.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» για το έτος 2022.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 4 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων – δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων – δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης».

6) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη της Αν/τριας Πρ/νης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Προέδρου της Κοινότητας Αρχοντικής ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης.

7) Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και ΔΕΥΑ Ρεθύμνου για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

8) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

9) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_Υποέργο: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 2».

10) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Β1 ΥΠΟΕΡΓΟ: "Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Μεταφοράς Λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου" (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ)» του Δήμου Αρκαδίου.

11) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ _ ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1».

12) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ _ ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 2».

13) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ _ ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 3».

14) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ _ ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 4».

15) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_Υποέργο: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

17) Άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμ. 106/2021 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

18) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την «Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης».

20) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την «Αναταξινόμηση Οχημάτων, Τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π.».

21) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

22) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

23) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «Ασφαλτοστρωση στον οικισμο σταυρωμενο (Θέση Βίγλα)»

24) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ »

25) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρομίων στον Αδελιανό Κάμπο».

26) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

27) Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της υπ. αρ. 1665/20-1-2022 σύμβασης που αφορά την προμήθεια: «Προμήθεια τεσσάρων νέων Απορριμματοφόρων».

28) Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωσης για την Διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης Incircle για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Incircle.

29) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων- Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
OΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)