Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15/2022 - 12/05/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 15/2022)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137 '), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 13 Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και λήξη την 10:30 π.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και προβολής του Δημοτικού Έργου Δήμου Ρεθύμνης, στο Κατάρ.

2) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια δέκα (10) οχημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνης».

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι όσον αφορά το πρώτο θέμα, η μετακίνηση θα γίνει στις 16/5/2022 και επείγει η έγκρισή της από την Οικ. Επιτροπή καθώς και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, διότι το Κατάρ είναι χώρα εκτός Ε.Ε.. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, σχετική είναι η υπ’ αρ. πρωτ. 13794/10-05-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, για παράταση παράδοσης των τεσσάρων νέων απορριμματοφόρων και είναι επείγον να συγκροτηθεί αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας, να γνωμοδοτήσει για την έγκριση ή μη της παράτασης παράδοσης, πριν την λήξη του χρόνου παράδοσης των οχημάτων.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

26 Μαΐου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)