Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13/2022 - 15/04/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 13/2022)

 Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

3) Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

4) Προγραμματισμός προσλήψεων με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2022, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντίτιμου, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού, Μουσικής Παιδείας.

5) Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας Περιφέρειας Δήμου Ρεθύμνης».

6) Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης και της «ΑΜΑΡΙ ΑΕ-Ο.Τ.Α.» για την εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης.

7) Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ρεθύμνης».

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού συμπληρωματικών δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για την προμήθεια γραμματοσήμων για την αλληλογραφία του Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης.

11) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

12) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αποζημίωσης δικαιούχου, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με εξώδικο συμβιβασμό.

13) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

14) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

15) Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αίτησης του Δήμου Ρεθύμνης για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021(Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

16) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

17) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»

18) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της Προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» για τις ομάδες: 24 & 29, στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

20) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση της Προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» για τις ομάδες: 33, 34, 35 & 37 στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

21) Ορισμός μελών Κοινής επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου.

22) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για δράσεις του Αυτοτελούς Γραφείου Τουρισμού στα πλαίσια του προγράμματος τουριστικής και διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

30 Ιουνίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)