Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης 3/2023 - 30/1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 3/2023)

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 30η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τον Ν. 4940/22 (ΦΕΚ 112/14.06.2022 τεύχος Α’) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, ως εξής:

 

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2022.

2) Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

3) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2022».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού 3 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Ταξίδι στο Ρέθυμνο του Χθες και του Σήμερα».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 2 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας : «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρεθύμνης».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 2 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας:«In Heritage – Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκθεσιακό χώρο στο πρώην ελαιοτριβείο Αρμένων».

8) Συγκρότηση Επιτροπών για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου στην απογραφή των αποθηκών της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης 31-12-2022.

9) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη:

1. Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)

2. Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)

3. Ειρήνη Κουτσαλεδάκη

4. Δημήτριος Λαχνιδάκης

5. Ιωάννης Λίτινας

6. Βασίλειος Γαλερός

7. Θεόδωρος Νίνος

8. Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης

β. Εμμανουήλ Δελήμπασης

γ. Άγγελος Μαλάς

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης

β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης

γ. Παρασκευή Μαρινάκη

δ. Ιωάννης Λελεδάκης

 

24 Μαρτίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)