Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 38/2022 - 04/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 39/2022)

 Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ρεθύμνης, στην οδό Αρκαδίου 50, την 7η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τον Ν. 4940/22 (ΦΕΚ 112/14.06.2022 τεύχος Α’) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, ως εξής:

 1)    Έγκριση ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και απολογισμού οικονομικής διαχ/σης πρώην Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

2)    Προέγκριση έκθεσης απογραφής 31.12.2021 και μεταφορά των στοιχείων ισολογισμού συνένωσης στο Δήμο Ρεθύμνης με τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία :«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

3)    Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2021».

4)    Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση των όρων της πρόσκλησης, της μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου : «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

5)    Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια  φαρμάκων και αναλωσίμων υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

6)    Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια γραφικής ύλης και εποπτικού υλικού».

7)    Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ – Ν. ΦΩΚΑ 2020»

8)   Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 με κάλυψη της δαπάνης  υπό τη μορφή αντιτίμου δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Ιατρών με σύμβαση  μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ρεθύμνης

9)    Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στον α` όροφο των γηπέδων αντισφαίρισης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γάλλου «Παύλος Βαρδινογιάννης» του Δήμου Ρεθύμνης.

10)  Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 324Β (πρώην 324) στην Π.Ε. Περιβολίων.

11) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

12) Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 0814Α/2022 & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής

 Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Γιώργης Χ. Μαρινάκης    
Δήμαρχος Ρεθύμνης      

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  Τακτικά Μέλη:

1.  Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.  Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.  Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.  Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.  Ιωάννης Λίτινας
6.  Βασίλειος Γαλερός
7.  Θεόδωρος Νίνος
8.  Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)