Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 33/2022 - 01/09/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 33/2022)
 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ρεθύμνης, στην οδό Αρκαδίου 50, στις 5 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τις διατάξεις του άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022:

 

1)  Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Β΄ Τριμήνου έτους 2022.

2)  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού  Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

3)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

4)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

5)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ».

6)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

7)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2021».

8)  Λήψη απόφασης έγκρισης εκ νέου όρων δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Προμήθεια Ταρτάν για το Δ.Α.Κ. Γάλλου».

9)  Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση των όρων της πρόσκλησης, της μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΑΠΟ  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

10)      Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

11)      Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ ΑΡΚΑΔΙΟΥ».

12)      Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ».

13)      Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση Δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ ΛΑΠΠΑΙΩΝ».

14)      Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση στη θέση «ΤΡΑΧΑΛΑ» στον οικισμό Γωνιάς της ομώνυμης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης.

15)       Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19323/5-7-20219 Σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα – Οδοκαθαρισμός».

16)      Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥποΕργο: Δ.Ε.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1».

17)      Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΗΓΗΣ»

18)      Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ».

19)      Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ».

20)      Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

21)      λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Επεκτάσεις – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού».

22)      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡγο: Δ.Ε.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 2».

23)      Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».

24)      Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

25)      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

26)      Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚαιριΚΑ φαινΟμενα ΦεβρουαρΙου 2019 (Δ.Ε. αρκαδιου)».

27)      Έγκριση και εξειδίκευση πιστώσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

28)      Καθορισμός ειδικοτήτων ΙΔΟΧ προσωπικού βάσει του με αριθ. 41989/23-06-2022 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. (Με κάλυψη δαπάνης από ΚΑΠ – έτους 2022).

29)      Έγκριση σύναψης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου.

30)      Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

31)      Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022».

32)      Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου :«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΓΑΛΛΟΥ».

33)      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 248/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «6η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης οικ. έτους 2022».

34)      Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου Ρεθύμνης, στην Τσεχία.

35)      Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                           Γιώργης Χ. Μαρινάκης

                             Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη:

1.  Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.  Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.  Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.  Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.  Ιωάννης Λίτινας
6.  Βασίλειος Γαλερός
7.  Θεόδωρος Νίνος
8.  Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

 

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

 α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)