Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29/2022 - 08/08/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 29/2022)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 11 Αυγούστου  2022, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 30819 (ΦΕΚ 2676/Β΄/31-05-2022):

1)  Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Προκάτ Οικίσκων στο Δημοτικό Γήπεδο Αμνάτου Δήμου Ρεθύμνου».
2)  Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ».
3)  Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ..Ε ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2020».
4)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
5)  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Ατσιποπούλου».
6)  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
7)  Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στο Δ.Δ. Ρουσσοσπιτίου Δήμου Ρεθύμνης».
8)  Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
9)      Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».
10)      Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΙΑΝΟΜΕΝΑ ΦΕΒΡOΥΑΡΙΟΥ 2019 Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ».
11)      Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας του Συλλόγου με την επωνυμία: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ « ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ».
12)      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΞΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΑΡΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 22 ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΟΣΜΟΥ».
13)      Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
14)      Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 480Α/05-04-2022 & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.
15)      Απόδοση λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με αριθμ. 801Α/2022 & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.
16)      Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ      
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γιώργης Χ. Μαρινάκης    
Δήμαρχος Ρεθύμνης       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη:
1.  Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.  Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.  Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.  Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.  Ιωάννης Λίτινας
6.  Βασίλειος Γαλερός
7.  Θεόδωρος Νίνος
8.  Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):
α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):
α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)