Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28/2022 - 01/08/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 28/2022)


Σας προσκαλούμε σε μεικτή Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ρεθύμνης, στην οδό Αρκαδίου 50, την 3η του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, ον Ν. 4940/22 (ΦΕΚ 112/14.06.2022 τεύχος Α’) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022:
1) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάθεση της Υπηρεσίας: «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων», στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
2) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για δράσεις του Αυτοτελούς Γραφείου Τουρισμού στα πλαίσια του προγράμματος τουριστικής και διαφημιστικής προβολής του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.
3) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.
4) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης»
5) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης»
6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 230/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «5η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης οικ. έτους 2022».
7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών» για την ΟΜΑΔΑ Α: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ».
8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ΙΙ, απόρριψης προσφοράς και κήρυξη άγονου του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Ταρτάν για το Δ.Α.Κ. Γάλλου».
9)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: « Προμήθεια επίπλων και συσκευών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»
10)      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «αΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».
11)      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΕΘΥΕΡΝΑ».
12)      Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – Τακτοποιητικού του έργου : «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ..Ε ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2020».
13)      Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στο ρέμα Συνατσάκη για τις ιδιοκτησίες με κωδικού Κτηματογράφησης 21 & 22.
14)      Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός του οικισμού Άγιος Μάρκος του Δήμου Ρεθύμνης.
15)     Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.
16)      Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.
Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη:

1.  Γεώργιος Σκορδίλης (Αντιδήμαρχος)
2.  Στυλιανός Σπανουδάκης (Αντιδήμαρχος)
3.  Ειρήνη Κουτσαλεδάκη
4.  Δημήτριος Λαχνιδάκης
5.  Ιωάννης Λίτινας
6.  Βασίλειος Γαλερός
7.  Θεόδωρος Νίνος
8.  Εμμανουήλ Φουρφουλάκης

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ» (με αποτέλεσμα κλήρωσης):

α. Βασίλειος Θεοδωράκης
β. Εμμανουήλ Δελήμπασης
γ. Άγγελος Μαλάς

Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΞΙΖΕΙΣ» (με σειρά εκλογής):

α. Μποτόνης Μποτονάκης
β. Εμμανουήλ Κρεβατσούλης
γ. Παρασκευή Μαρινάκη
δ. Ιωάννης Λελεδάκης

28 Ιανουαρίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)