Πρόσκληση σε Συνεδρίασης της Κοινότητας Ρεθύμνης 4/2020 - 08/04/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
( Αύξων αριθμός 4/20 )

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Το υπ’ αρ. 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

4. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 20930/20 εγκύκλιο 40 του ΥΠΕΣ

5. Τη συνέχιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεδρίαση της Κοινότητας Ρεθύμνης, που θα γίνει τη Δευτέρα 13-04-2020 από 12:00 έως 13:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

1. Παραχώρηση Δημοτικού χώρου.

2. Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής απόφασης για χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην Ηλιακάκη 3

3. Έναρξη διαδικασίας για μίσθωση δημοτικού ακινήτου.

4. Έγκριση εναέριας πεζογέφυρας σύνδεσης ξενοδοχείων της εταιρείας Ν. & Χ. Βουρβαχάκης Α. Ε. άνωθεν της οδού Γ. & Λ. Κανακάκη.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

 

31 Μαΐου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)