Πρόσκληση Συνεδρίασης Κοινότητας Ρεθύμνης 10/2020 - 20/07/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
( Αύξων αριθμός 10/20 )

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Το υπ’ αρ. 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

4. Το θάνατο του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ, μέλους της Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης

 

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση η οποία θα γίνει σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:30 – 11:30, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ

 

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι σήμερα και ώρα 14:00 είναι η κηδεία του εκλιπόντος και πρέπει να ανακοινωθεί συλλυπητήριο ψήφισμα εκ μέρους της Κοινότητας Ρεθύμνης.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

 

04 Αυγούστου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)