Πρόσκληση Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης (24/2024), 24/05/2024

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Δημαρχείου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Κουντουριώτη 80, την 27η του μηνός Μαΐου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, ως εξής:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση Κεντρικών συνδετήριων οδών πόλης Ρεθύμνου» με κωδικό ΟΠΣ 6010906 και έγκριση υλοποίησης της πράξης

2. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρεθύμνης» με κωδικό ΟΠΣ 6003373 και έγκριση υλοποίησης της πράξης.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου» με κωδικό ΟΠΣ 6003712 και έγκριση υλοποίησης της πράξης .

4. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου Φορτέτζας» με κωδικό ΟΠΣ 6004296 και έγκριση υλοποίησης της πράξης

5. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή κτιρίου ΚΕΓΕ και μετατροπή του σε Ειδικό Σχολείο» και έγκριση υλοποίησης της πράξης

6. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης του χρηματοδοτικού προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024».

7. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού 2 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου για τα έτη 2024-2025-2026 με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο της δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας εκπόνησης της μελέτης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)».

9. Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων , των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών εκτέλεσης και παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών Καθαριότητας –Ευπρεπισμού ,σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλωσίμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρεθύμνης».

10. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2023».

11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΣΑΪΤΟΥΡΕΣ».

12. Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για «Νέες συνδέσεις ύδρευσης».

13.Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης ως προς τον ορισμό τμημάτων αιγιαλών και παραλιών προς παραχώρηση για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, για τα έτη 2024-2025

14.Διατύπωση γνώμης για την έγκριση μελέτης Οριοθέτησης ρέματος Πλατανιά στα πλαίσια του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ " Υποέργο :"ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ"

15. Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Ρεθύμνης στη Θεσσαλονίκη.

16. Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Εποπτείας και Συντήρησης των Υποδομών του Δήμου Ρεθύμνης στη Θεσσαλονίκη.

17. Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας και Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρεθύμνης στην Αθήνα.

18. Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Κυκλοφορικών Θεμάτων στην Αθήνα.

19. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

23 Ιουνίου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)