Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 29/2020 - 23/12/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 29/20)

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4682/20

4. Την υπ’ αρ. 426/77233/20 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας προσκαλώ σε έκτακτη και κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία θα γίνει αύριο Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 – 10:00, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι απαιτείται η λήψη των σχετικών αποφάσεων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης και εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων πριν τη λήξη του έτους. Τα εν λόγω θέματα δεν μπορούσαν να αποτελούν θέματα προηγούμενων συνεδριάσεων, δεδομένου ότι κατά το χρόνο διενέργειας αυτών δεν είχαν ληφθεί οι σχετικές Αποφάσεις ή δεν είχαν γνωστοποιηθεί αυτές στην Υπηρεσία.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, καθώς και την τοποθέτηση – ψήφο σας επί του θέματος, με αποστολή e-mail στο gargerou@rethymno.gr κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

25 Ιανουαρίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)