Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλιου 16/2020 - 20/07/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 16/20)

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/19.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/20, τ. Α΄).

3. Το υπ’ αρ. 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ).

 

Σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, η οποία θα γίνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 – 15:00, με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης :

 

Αποδοχή παραίτησης Δημάρχου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ και τροποποίηση της υπ’ αρ. 699/19 απόφασης περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι απαιτείται να ληφθεί η ανωτέρω απόφαση άμεσα και να μην διαταραχθεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

02 Μαρτίου 2021
 (1342)
 (1335)
 (1344)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)