Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 08/2023 - 17/03/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 8/2023)

 Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, την υπ’ αριθ. 375/02-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)         Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά το έργο: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ του Υβριδικού Σταθμού Ισχύος: (α) 81,6MW (Μονάδες ΑΠΕ) στις θέσεις Φρούδια-Λυγιάς-Πλατύβολο και Τρούλα-Χαλκιάς-Κορφή, Δήμου Σητείας & (β) 50MW (Εγγυημένη ισχύς) στη θέση Φράγμα Ποταμών, Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

2)         Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτόκολλου παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια νέου Γεωργικού Ελκυστήρα και συνοδευτικού εξοπλισμού» (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

3)         Έγκριση προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

4)         Έγκριση προμήθειας οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

5)         Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023, τριών (3) ατόμων Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγητής κ. Αγριμάκης).

6)         Χορήγηση παράτασης της 25-2-2016 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνης, της Ε.Ε.Α.Α. και της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. ΟΤΑ για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των ανακυκλώσιμων υλικών (εισηγητής κ. Λελεδάκης).

7)         Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΑΛΑΚΙ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

8)         Έγκριση παράτασης της υπ’ αρ. 5638/28-02-2022 ενεργής σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για το παρατηρητήριο βιωσιμότητας» (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

9)         Έγκριση παράτασης της υπ’ αρ. 20669/20-07-2021 ενεργής σύμβασης για την υπηρεσία «In-Heritage Υπηρεσίες συμβούλου για την διαχείριση και τον συντονισμό του έργου» (εισηγητής κ. Μαλάς).

10)      Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ 2020» (εισηγητής κ. Μαλάς).

11)      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (εισηγητής κ. Μαλάς).

12)      Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης και έγκριση μετακίνησης και κάλυψη εξόδων εισιτηρίων ομιλητών σε ημερίδα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου).

13)      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2023 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα «Έγκριση απολογισμού και οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) χρήσης οικονομικού έτους 2021» (εισηγήτρια κ. Κουτσαλεδάκη).

14)      Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Κρεβετζάκης).

15)      Διαγραφές – Εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ρεθύμνης (εισηγήτρια κ. Ελευθεριάδου)

16)      Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων (εισηγητής κ. Σπανουδάκης).

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ Τ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ      

24 Μαρτίου 2023
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)