Πρόσκληση ανάθεσης της υπηρεσίας: «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» - 22/06/2022

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας: «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», συνολικής δαπάνης 1.860,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα “ KEYEWE I.K.E. ” να λάβει υπόψη την Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή της υπ΄άριθμ. πρωτ.: 19024/15-06-2022 μελέτης του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 28-06-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).

06 Ιουλίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)