Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Thaumetopoea pityocampa ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» - 22/09/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Thaumetopoea pityocampa ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.996,80 €, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν υπόψη την υπ ́αριθμ.πρωτ.: 26394/04- 08-2022 τεχνική έκθεση του Τμήματος Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Ανάπτυξης. Η προσφορά κατατίθεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Πέμπτη 29-09-2022 και ώρα 14:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικής προσφοράς).

26 Σεπτεμβρίου 2022
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)