Διακήρυξη για την προμήθεια Σκυροδέματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της 06/2023 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθεια Σκυροδέματος» προϋπολογισμού 179.912,84 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά:

29 Σεπτεμβρίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)