Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2023 και καρναβαλιού 2024»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στις τιμές του προϋπολογισμού της με αριθμ. πρωτ. 18326/17-05-23 μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων 2023 και καρναβαλιού 2024» προϋπολογισμού 223.110,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έντυπα:

29 Σεπτεμβρίου 2023
 (1349)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)