Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων μέσα σε αμιγή καταστήματα

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, στην οποία θα αναφέρεται ο προβλεπόμενος αριθμός των παιγνιομηχανημάτων ή και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών που πρόκειται να εγκατασταθούν στο κατάστημα για το οποίο ζητείται η άδεια.
 2. Δήλωση απογραφής των παιγνιομηχανημάτων ή και των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ( εις διπλούν )
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής τέλους. (εις διπλούν)
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
 6. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.
 7. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος σε δύο (2) αντίτυπα, στο οποίο θα αποτυπώνεται που πρόκειται να εγκατασταθούν τα παίγνια ή τα διασκευασμένα τραπέζια, σε κλίμακα 1:50, υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό.
 8. Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου θεωρημένο από αρμόδιο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό κυριότητας του ακινήτου.
 9. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή χώρος για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια είναι χώρος κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα.
 10. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, Μελέτη Πυρασφάλειας και σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου θεωρημένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 11. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί έναρξης επαγγέλματος (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
 12. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 8 του Ν. 1599/86) του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή σε περίπτωση ανυπαρξίας ή αρνήσεως αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή αν δεν υπάρχει κανονισμός ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος.
 13. Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

--------------------------------------

Α. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας.

Β. Πρακτικό της Εταιρείας, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό της, που να ορίζει τον υπεύθυνο για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών Αγορανομικών και Υγειονομικών διατάξεων.

Γ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου για όλα τα μέλη της εταιρείας στις Ο.Ε., Ε.Ε. και για όλα τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε. και στις Ε.Π.Ε.

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-------

Προς της καταβολής των τελών θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση και τα σχεδιαγράμματα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για προέλεγχο. Απαγορεύεται αυστηρά η μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στα παιγνιομηχανήματα και η εγκατάσταση ή διενέργεια μικτών ή τυχερών παιγνίων επί αυτών


09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)