Δικαιολογητικά που χρειάζονται για κινητές καντίνες


 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εταιρείας ( συμπληρώνεται στο Δήμο)
 2. Τρεις (3) φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.
 3. Τριπλότυπο εισπράξεως Δήμου Ρεθύμνης ποσού 150 Ευρώ.
 4. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ( επικυρωμένο ).
 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ενδιαφερομένου (για καταστήματα που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά). (Από την εισαγγελία).
 6. Βιβλιάριο υγείας από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Ρεθύμνου.
 7. Αντίγραφο Αδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου η βεβαίωση της Δ/σης Συγκοινωνιών στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου εφ όσον πρόκειται για ρυμουλκούμενο όχημα. Και ομοίως της άδειας ικανότητας οδηγού.
 8. Πιστ/κο εγγραφής η βεβαίωση απαλλαγής του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα.
 9. Βεβαίωση του τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
 10. Προέγκριση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλ. Όρων από Πολεοδομία.
 11. Βεβαίωση από Υγειονομική Υπηρεσία ( αν πρόκειται για τρόφιμα και ποτά ).
 12. Τεχνική έκθεση Μηχανολόγου θεωρημένη από την Δ/νση Συγκοινωνιών γι ατην αλλαγή χρήσης ( αν πρόκειται για τροχόσπιτο ή άλλο ρυμουλκούμενο όχημα που δεν είναι από κατασκευής προορισμένο για καντίνα).
 13. Συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό κυριότητας του χώρου ( για εγκατάσταση σε ιδιωτικό χώρο).
 14. Εκκαθαρ. Σημειώματα των τριών τελευταίων ετών από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κατά μέσο όρο ανώτερο του ποσού των 20.000 Ευρώ η υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
 15. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι « ούτε εγώ ούτε τα μέλη της οικογένειας μου δεν συνδεόμαστε με οποιαδήποτε μορφή με οργανωμένη επιχείρηση ομοειδή ως προς το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας την οποία προτίθεται να ασκήσω».   
 16. Κυκλοφοριακή σύνδεση η βεβαίωση απαλλαγής από την ΔΕΣΕ στην περίπτωση που είναι σε Εθνικό Δίκτυο ( Ν. 2696/88).
 17. Βεβαίωση οικείας Δ.Ο.Υ. για έναρξη άσκησης επιτηδεύματος.
 18.  Οικοδομική άδεια για τις περιπτώσεις σε ιδιωτικό χώρο ( δεν απαιτείται στις περιπτώσεις αυτοκινούμενων οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας και χωρίς σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Η εγκατάσταση τους επιτρέπεται μετά από βεβαίωση της πολεοδομικής υπηρεσίας ότι επιτρέπεται από τις χρήσεις Γης που ισχύουν για την περιοχή, και ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ).
 19. Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου φόρου ( για τις καντίνες σε Δημοτικό χώρο).
 20. Όσα έγγραφα προσκομίζονται σε φωτοτυπίες να είναι επικυρωμένα.
 21. Ο ωφέλιμος χώρος της καντίνας πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε τετραγωνικά μέτρα όπως ορίζεται από την ισχύουσα Υγειονομική Νομοθεσία.
 22. Σε περίπτωση Νομικής Αναπλήρωσης Πιστ/κο της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού.       

 

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)