Δικαιολογητικά για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια (Λούνα Παρκ - Πίστες Αυτοκινητιδίων - Τσίρκο κ.λ.π)

 1. Αίτηση
 2. Τρεις (3) φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.
 3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 4. Εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων τριών τελευταίων ετών.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ούτε εγώ ούτε τα μέλη της οικογένειάς μου δεν συνδεόμαστε με οποιαδήποτε μορφή με οργανωμένη επιχείρηση ομοειδή ως προς το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας την οποία προτίθεμαι να ασκήσω.
 6. Βεβαίωση οικείας Δ.Ο.Υ για έναρξη άσκησης επιτηδεύματος.
 7. Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου από το Ν. 2214/94 φόρου.
 8. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα ( ΤΕΒΕ ).
 9. Έγγραφη συγκατάθεση ιδιοκτήτη του χώρου σε περίπτωση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας σε ιδιωτικούς χώρους.
 10. Γνωμάτευση Συμβουλίου Περί θεάτρων και κινηματογράφων.
 11. Βεβαίωση Μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση & λειτουργία των παιχνιδιών.
 12. Βεβαίωση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ανώτατης σχολής περί ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
 13. Βεβαίωση ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ύπαρξη η όχι ασφαλών εγκαταστάσεων τους στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση η ανύψωση.
 14. Βεβαίωση από το Αστυνομικό Τμήμα για την καλή τάξη ασφάλεια και κυκλοφορία του χώρου.
 15. Δημοτική ενημερότητα μη οφειλής προς τον Δήμο.

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)