Δικαιολογητικά για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων

(Πρέπει να υπάρχει προηγουμένως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από προέλεγχο του αιτήματος)

 1. Αίτηση με τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, την επωνυμία, την έδρα και το μέγιστο αριθμό των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.
 2. Τρεις πρόσφατες φωτογραφίες (3) του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα από το άρθρο 6 του Ν.1599/86.
 4. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και άδειας ασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν ο αιτών είναι αλλοδαπός, εκτός των χωρών της Ε.Ε.
 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας του ενδιαφερόμενου, απ΄όπου προκύπτει και η τελευταία θεώρηση (άρθρο 14 παρ.1 ΥΔ Α1β/8577/83).
 6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 1 Π.Δ. 180/79, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 231/89).
 7. Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, αν προκύπτει για εταιρεία στο οποίο θα φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια (Π.Δ.180/79).
 8. Το προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο 150,00 € .
 9. Βεβαίωση Εφορίας περί επιδόσεως Δηλώσεως έναρξης άσκησης επιτηδεύματος (άρθρο 8 και 9 Ν.1882/90).
 10. Σχεδιάγραμμα κατόψεως -και τομή- του καταστήματος σε τρία αντίτυπα διπλωματούχου μηχανικού ή υπομηχανικού, εργοδηγού σχεδιαστή, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφ΄όσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 11. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα, καθώς και βεβαίωση ελέγχου ή και έκθεση επιθεώρησης για την συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφάλειας από το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ Α.Ε παιχνιδιών - παιδοτόπων.
 12. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση της Πολεοδομίας περί νομιμότητας του κτιρίου και εγκρίσεως χώρου κυρίας χρήσεως προοριζόμενοι για κατάστημα (συνημμένα το εγκριμένο σχέδιο της Πολεοδομίας) και βεβαίωση για τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
 13. Υπεύθυνη δήλωση αρ. 8 Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής).
 14. Βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσεως και προορίζεται για κατάστημα.
 15. Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 717/Β/18.8.95-3γ/95 και ΦΕΚ 959/22.11.95 3δ/95 Πυροσβεστ. Διάταξης).
 16. Δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για την ακίνδυνη και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του καταστήματος.
 17. Αν πρόκειται για εταιρεία, (αντίγραφο εταιρικού).
 18. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για:
  α) την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα ψυχαγωγούνται τα παιδιά.
  β) την πρόσληψη του προσωπικού που απαιτείται.
 19. Δημοτική ενημερότητα.

  (Σημ . Ολα τα φωτ/φα να είναι επικυρωμένα.)

 

Περιορισμοί

 • Η αίθουσα ψυχαγωγίας δεν επιτρέπεται να βρίσκεται σε υπόγειο χώρο.
 • Το εμβαδόν της αίθουσας ψυχαγωγίας θα είναι ανάλογο με τον αριθμό των παιδιών ( 2τ.μ. ανά παιδί ) και το είδος των παιχνιδιών.

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)