Δικαιολογητικά άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

           Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου

           ( Καντίνες, Λευκά είδη, Οπωρολαχανικά, Νωπά Αλιεύματα, Άνθη, κ.λ.π)

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
 2. Κάρτα ανεργίας απο ΟΑΕΔ (σε ισχύ).
 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να αναφέρει, "οτι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς & οτι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της".
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων ετών, απο τα οποία να προκύπτει οτι δεν έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κατα μέσο όρο πάνω απο το ισχύον αφορολόγητο όριο ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη απο την Δ.Ο.Υ, οτι δεν υποβάλει φορολογική δήλωση.
 5. Πιστοποιητικό απο αρμόδια υπηρεσία, απο το οποίο να αποδεικνύεται κατα περίπτωση, οτι ανήκει σε μία απο τις κατηγορίες προσώπων του δεύτερου εδαφίου, της παραγράφου 9, του άρθρου 1, του Ν.3377/2005, όπως ισχύει.

            Δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής άδειας 

 1. Βεβαίωση της οικίας Δ.Ο.Υ περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος.
 2. Πιστοποιητικό του ασφαλιστικού φορέα (Ο.Α.Ε.Ε.) για την εγγραφή του σε αυτόν (ή απαλλαγή).
 3. Δύο (2) φωτογραφίες.
 4. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, (πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά τί θα μεταφέρει το όχημα) & φωτοαντίγραφο της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου.
 5. Φωτοαντίγραφο ατομικού βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ, (εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών).
 6. Βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας απο την οποία να προκύπτει η καταλληλότητα καντίνας ή άλλου οχήματος για την μεταφορά & διάθεση τροφίμων - ποτών.
 7. Έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, οτι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους τουριστικής εμφάνισης.
 8. Δημοτική Ενημερότητα.
 9. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 10. Σε περίπτωση που η άσκηση της δραστηριότητας γίνεται σε ιδιωτικό χώρο, κατάθεση των τίτλων ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο του χώρου θεωρημένο απο τη Δ.Ο.Υ.
 11. Αποδεικτικό τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, όπου αυτό απαιτείται.

 

            Όλα τα Φωτοαντίγραφα θα πρέπει να είναι θεωρημένα απο Κ.ΕΠ. ή την Αστυνομία.

 

            Σε περίπτωση αδυναμίας του Δικαιούχου μπορεί να οριστεί Αναπληρωτής, οπότε θα πρέπει
            να προσκομίσετε & τα παρακάτω Δικαιολογητικά, που αφορούν τον Αναπληρωτή:  

 1. Δύο (2) φωτογραφίες.
 2. Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
 4. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άδειας παραμονής (σε περίπτωση Ομογενών).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Δικαιούχου που να ορίζει τον Αναπληρωτή (με το γνήσιο της Υπογραφής).
 6. Πιστοποιητικό του ασφαλιστικού φορέα (Ο.Α.Ε.Ε.) για την εγγραφή του σε αυτόν (ή απαλλαγή).
 7. Δημοτική Ενημερότητα.

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)