Δικαιολογητικά που χρειάζονται για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

1) Απόφαση προέγκρισης από την Επιτροπή Δημοτικής Κοινότητας ή από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (κατά περίπτωση). Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εντός τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δυο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

2) Τριπλότυπο εισπράξεως από τον Δήμο Ρεθύμνης ποσού 185 Ευρώ.

3) Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εταιρείας (συμπληρώνεται στο Δήμο).

4) Τρεις (3) φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης.

5) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο).

6) Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο Ο/Η κάτωθι υπογράφων / υπογράφουσα ……. Δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του πδ 180/79 όπως αυτό ισχύει. (για καταστήματα που προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

7) Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό κυριότητας του ακινήτου.

8) Κατάθεση προηγούμενης πρωτότυπης άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος.

9) Βεβαίωση σύνδεσης του καταστήματος με το δίκτυο Ύδρευσης - Αποχέτευσης της Πόλης η του τοπικού Διαμερίσματος. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η σύνδεση απαιτείται βεβαίωση ύπαρξης στεγανών η απορροφητικών βόθρων.

10) Διάγραμμα Ροής της επιχείρησης η οποία βασίζεται στις 7 βασικές αρχές του Hazard Ahalysis Critical Cohtrol Poihts << HACCP >> (εις διπλούν).

11) Βεβαίωση εκπαίδευσης προσωπικού. Οι χειριστές τροφίμων πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

12) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ. (Από Πυροσβεστική Υπηρεσία).

13) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. περί κατάθεσης δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (επικυρωμένο).

14) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ από Υγειονομικό, πρώτη, δεύτερη και τελευταία σελίδα του βιβλιαρίου (επικυρωμένα).

15) α) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) σύμφωνα με την (ΚΥΑ ΔΙΑΠ/Φ.Α.3.1/21220/01.11.2011 ( ΦΕΚ 2496/04.11.2011 τεύχος Β)
& σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για Κ.Υ.Ε. σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. Τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α).
Τα σχεδιαγράμματα κατά προτίμηση θα συντάσσονται σε ενιαίο φύλλο με χωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο – εσωτερικός εξώστης – υπόγειο – όροφος). Εφόσον υπάρχει εσωτερικός εξώστης (πατάρι), θα αναφέρεται το εμβαδόν και το ύψος αυτού από το δάπεδο και την κορυφή, ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
Στα σχεδιαγράμματα θα αποτυπώνονται ακόμη και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

16) Εάν υπάρχει υπόγειο ή εσωτερικός εξώστης ή όροφος να αναφέρονται, για να προκύπτει έτσι η νομιμότητά του.

17) Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (από τον Δήμο).

18) Βεβαίωση από την ΔΕΥΑΡ ότι έχει τοποθετηθεί λιποσυλλέκτης εντός του συγκεκριμένου καταστήματος.

19) Βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (3η Δ.Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεσή τους με το βασικό και δευτερεύον Εθνικό δίκτυο και με το Επαρχιακό έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών.

20) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, σε περίπτωση ανυπαρξίας ή αρνήσεως αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της πολυκατοικίας ή, αν δεν υπάρχει κανονισμός, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

Η Υπεύθυνη Δήλωση θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Όταν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας:

Είμαι διαχειριστής της πολυκατοικίας (ή ιδιοκτήτης του καταστήματος) όπου βρίσκετε το κατάστημα του ………. επί της οδού………..το οποίο θα λειτουργήσει ως………..και η οικοδομή που θα λειτουργήσει το κατάστημα έχει κανονισμό πολυκατοικίας όμως η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος.

Όταν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας:

Είμαι διαχειριστής της πολυκατοικίας (ή ιδιοκτήτης του καταστήματος) όπου βρίσκεται το κατάστημα του ……… επί της οδού ……., το οποίο θα λειτουργήσει ως …….. και η οικοδομή που θα λειτουργήσει το κατάστημα στερείται κανονισμού πολυκατοικίας, όμως η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος.

Εφόσον αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα στον υπαίθριο χώρο, στις παραπάνω δηλώσεις θα αναφέρονται και τα εξής:

Επίσης, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο της οικοδομής.

21) Για την ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ: (Από Τμήμα Πολεοδομίας).

α) Έγκριση της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
β) Προέγκριση Επιτροπής Ενάσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.), ως προς τη θέση, το μέγεθος και το είδος της υπό εγκατάσταση χρήσης
γ) Σύμφωνη γνώμη του γραφείου της παλιάς πόλης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο.

22) Δημοτική ενημερότητα μη οφειλής προς τον Δήμο.

23) Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/66, ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι ανάλογη με τον προορισμό και τη χρήση του καταστήματος ή εργαστηρίου, εξασφαλίζοντας ακίνδυνα την ηλεκτροδότησή του. (Για ίδρυση καταστήματος ή τμήματος αυτού σε υπόγειο χώρο).

24) Βεβαίωση της Πολεοδομικής υπηρεσίας ή του οικείου Ο.Τ.Α. για το επιτρεπόμενο ύψος καταστήματος σε οικοδομή, που ανεγέρθηκε κατά το χρόνο που δεν ίσχυαν οι διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (Σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων).

25) Α.Ε.Π.Ι. Εκπρόσωπος κυρία Κακογιαννάκη τηλέφωνο 6948240158.

 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1) Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας.

2) Πρακτικό της εταιρείας, εάν δεν ορίζεται στο καταστατικό της, που να ορίζει τον Υπεύθυνο για την τήρηση των Υγειονομικών Διατάξεων, καθώς και τα μέλη που θα εργαστούν στο κατάστημα.

3) Για εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε. στοιχεία όλων των εταίρων (ποινικό μητρώο – φωτ/φα ταυτότητας – βιβλιαρίου υγείας).

4) Για εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στοιχεία των μελών του Δ.Σ. (ποινικό μητρώο – φωτ/φα ταυτότητας – βιβλιαρίου υγείας), καθώς και ΦΕΚ για σύσταση και σύνθεση του Δ.Σ.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

- Όσα έγγραφα προσκομίζονται σε φωτοτυπίες να είναι επικυρωμένα.
- Για να κατατεθεί φάκελος με δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πλήρης.
- Εάν για οποιονδήποτε λόγο το κατάστημα παύσει να λειτουργεί η άδεια επιστρέφεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας.
- Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να συμπληρωθούν με οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία μας.

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)