Δικαιολογητικά που χρειάζονται για χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

 

 1. Αίτηση, στην οποία αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια.
 2. τρεις πρόσφατες φωτογραφίες
 3. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση από τους ιδιοκτήτες ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο αρθ. 8 του Ν. 1589/86 ( ΦΕΚ Α΄75).
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου "δικαστικής χρήσης", (πρόσφατο όχι πέραν τριμήνου).
 6. Οποιοδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή η παραχώρηση στον αιτούντα.
 7. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό κλίμακα 1:50, από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο αντίτυπα, και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κύριας χρήσης, προοριζόμενος για κατάστημα.
 8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 9. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.
 10. Γνωμάτευση υγειονομικής υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.
 11. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ) καταστατικού προκειμένου περί Εταιρείας ή Σωματείου.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα του Ν. 1599/1986, στην οποία ο αιτών να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί "οριστικά" κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου ή, αν του έχει αφαιρεθεί "οριστικά", ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής .

Προκειμένου περί εταιρειών :

Α. Αν την άδεια αιτείται Ανώνυμος Εταιρία (Α.Ε.), τα δικαιολογητικά 4, 5 και 12 απαιτούνται από καθένα από τα μέλη του Διοικητικού της συμβουλίου και το Διευθύνοντα σύμβουλο.

Β. Αν την άδεια αιτείται Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμος Εταιρία (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμος Εταιρία (Ε.Ε.), τα δικαιολογητικά 4, 5 και 12 απαιτούνται από καθένα από τους Εταίρους.

Γ. Αν την άδεια αιτείται Σωματείο, τα δικαιολογητικά 4, 5 και 12 απαιτούνται από τον Πρόεδρο του καθώς και του οριζομένου από το Δ.Σ. ως υπευθύνου για την τήρηση των διατάξεων του νόμου 3037/2002, και της ΚΥΑ αυτής (Αρ. 110714/1491/Τ &Ε.Φ)

Προκειμένου περί αλλοδαπών ( πλην των πολιτών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ):

Απαιτείται η κατοχή ισχυρής άδειας παραμονής και άδειας εργασίας ή άδειας άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Προκειμένου περί μεικτών καταστημάτων που έχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν απαιτούνται τα υ παρ. 6,7,8 και 10 ανωτέρω δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις που απαιτούνται για το χώρο του καταστήματος

 1. Το κατάστημα πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο.
 2. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, να επικοινωνούν μεταξύ τους ελεύθερα και να μην μπορούν να απομονωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να είναι ευεπιτήρητες.
 3. Η κύρια είσοδος του χώρου να είναι και η έξοδός του, να βρίσκεται επί δημοσίας οδού και να μην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.
 4. Εφόσον πρόκειται για "αμιγή επιχείρηση", αυτή να παρέχει αμιγώς υπηρεσίες Διαδικτύου και να είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.
 5. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα με την ένδειξη "Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου", καθώς και με ταυτόσημη ένδειξη ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυμεί ο επιχειρηματίας.
 6. Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών να είναι αναρτημένες σε εμφανή σημεία δύο τουλάχιστον πινακίδες, διαστάσεων 0,30x0,60μ., και με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα με την ένδειξη "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ".

09 Δεκεμβρίου 2021
 (1121)
 (1329)
 (1339)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1342)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)