20/12/19, Ακύρωση Ανακοίνωσης Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2019

Η υπ’ αριθμ.πρωτ.25903/4-9-2019 (ΑΔΑ:Ω7Θ9Ω1Ψ-9Κ6) ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019, για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και θα επανέλθει προσεχώς εις το ορθόν μόλις ολοκληρωθεί η εγκριτική διαδικασία του ΑΣΕΠ.

01 Απριλίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
cretandietfestival.gr (1181)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)